Τιμές

  • Οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται στο Ιατρείο ή στο Σπίτι (κατ΄οίκον επίσκεψη) σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές
  • Ιδιαίτερα χαμηλές χρεώσεις σε Φοιτητές, Πολυτέκνους, Ανέργους
  • Ο ιατρός είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ ως οικογενειακός ιατρός
  • Σε περίπτωση επανεξέτασης του ασθενούς για την ίδια αρχική αιτία προσέλευσης δεν υπάρχει επιπλέον χρέωσή του