Τιμές

  • Οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται στο Ιατρείο ή στο Σπίτι (κατ΄οίκον επίσκεψη) σε ιδιαίτερα προνομιακές τιμές
  • Χαμηλότερες τιμές σε Φοιτητές, Πολυτέκνους, Ανέργους
  • Ο ιατρός δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ, παρόλα αυτά έχει πιστοποίηση από τον ΕΟΠΥΥ για ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και εξετάσεων με μικρή επιβάρυνση
  • Σε περίπτωση επανεξέτασης του ασθενούς για την ίδια αρχική αιτία προσέλευσης δεν υπάρχει επιπλέον χρέωσή του